Privacy policy

PRIVACY VERKLARING

Wij hechten bij BV Cereal veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma BV Cereal en de bevoegde personen werkende binnen BV Cereal, met maatschappelijke zetel te Helihavenlaan 44, Helihavenlaan 44
1000 Brussel en met ondernemingsnummer BE 0708.983.193. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. BV Cereal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

 • het informeren van actieve klanten over gelijkaardige producten via direct marketing (gerechtvaardigd belang) alsook het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkenen)
 • het verstrekken van informatie over mogelijke security updates van onze webtoepassingen (gerechtvaardigd belang)
 • het uitvoeren van de administratie in verband met onze samenwerking (uitvoering overeenkomst)
 • het vervullen van wettelijke verplichtingen
 • de veiligheid van onze gebouwen door camerabewaking

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

ALGEMEEN

 • de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen
 • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • we zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor.

WEBSITE

 • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier. Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw bedrijfsnaam en telefoonnummer mee te geven.
 • Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.
 • De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. BV Cereal is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam, btw-nummer, handtekening, geboorteplaats, geboortedatum, [burgerlijke staat], rijksregisternummer, bankrekeningnummer, [verzekeringsgegevens, werkgever, loon], camerabeelden.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

 • BV Cereal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik bij.
 • Beeldopnames worden 72 uren bepaald. Uitzonderingen hierop zijn:
  • als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
  • om een schade te bewijzen
  • om een dader, een getuige of een te identificeren.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • onze administratie, facturatie en projectopvolging
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer,…)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het drukken van huisstijldrukwerk e.d.

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Beveiliging van de persoonsgegevens

 • wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:
  • alle personen die namens BV Cereal van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen
  • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag via een brief op het adres Helihavenlaan 44, 1000 Brussel of per e-mail op het e-mailadres: hello@diggitstudentlife.eu

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we uw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

Klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen.  Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
e-mail: contact@apd-gba.be